Celso Emilio Ferreiro en francés

Os fondos da Fundación Celso Emilio Ferreiro atesouran diversa documentación, ao meu entender, moi valiosa. Unha parte nada desprezable está constituída por un corpus de traducións, moitas delas inéditas, da obra de Celso Emilio a diversas linguas. Por cortesía da Fundación incorpóranse aquí catro traducións de diversos poemas ao francés a cargo de Cynthia Leborne, profesora que coñeceu ao poeta de Celanova en 1978. Os textos encerran, asemade,  suxestivas posibilidades didácticas.

 

VEÑOA Xesús Alonso Montero

Si veño dende a vida é porque teño

unha lembranza de pavura e guerra

i un soño de espranzas nunha terra

que ven da mesma terra de onde eu veño.

Ao vago rumbo de vivir me ateño

e busco un río de augas sereas

con mestos bidueiros, con aceas

que anceio sin cesar e nunca outeño.

Non sei si son feliz ou desgraciado,

nin tampouco si estou ledo ou tristeiro.

Soio sei que me sinto un estranxeiro,

un home de cotío desterrado

dun remoto país fermoso e triste

que aínda non sei si de verdade esiste.

Mendoza, xullo, 1968.

 

JE VIENSA Xesús Alonso Montero

Si je viens de la vie c’est parce que je retiens

un souvenir d’épouvante et de guerre

et un rêve d’espérance en une terre

qui vient de la même terre d’où je viens.

A ce cap indécis je m’accroche

et je cherche un fleuve aux eaux tranquilles

aux nombreux bouleaux, aux moulins à eau

que je désire sans cesse et jamais je n’obtiens.

Je ne sais pas si je suis heureux ou malheureux

ni si je suis joyeux ou triste non plus.

Je sais seulement que je suis un étranger,

un homme journellement exilé

d’un lointain pays beau et triste

dont toutefois je ne sais vraiment s’il existe..

Mendoza, Juillet, 1968.

 

MUIÑEIRA REBELDEBaila,Galicia,baila

ailaleo, ailalalo…

E Galicia bailou

perante centos de anos

un baile sometido

ao son que lle tocaban

as gaitas dormideiras

i os pandeiros sonámbulos.

Mais istes tempos tristes

son tempos xa pasados.

Xa rematou a festa,

agora bailamos

nin o ailalelo

nin o ailalalo,

que bailamos a danza

dos libres homes bravos:

testa erguida,voz rexa,

duro andar, firme paso,

camiño do futuro,

brazo con brazo,

todos xuntos

cantando.

París, outono, 1965.

MUIÑEIRA REBELLEDanse, Galice, danse

ailalelo, ailalalo…

Et la Galice a dansé

durant des centaines d’années

une danse soumise

au son que lui jouaient

les cornemuses endormantes

et les tambourins somnambules.

Mais ces tristes temps

sont des temps déjà passés.

La fête est enfin terminée,

à présent nous ne dansons plus

ni ailaleo,

ni ailalalo,

car nous menons la danse

d’hommes libres et vaillants:

la tête haute, la voix forte,

le pas assuré, la marche dure,

sur le chemin du futur,

main dans la main,

tous ensemble

en chantant.

Paris, automne, 1965.

 

AS ILLASA Basilio Losada

Busco as illas

que están alén do mar,

maís alá dos fachos

que sinalan as roitas

con coitelo de luz na escurada.

As illas diáfanas

lavadas pola choiva

i en nácar construidas.

Auga vibrátil,

profunda coma un soño

baixo un ceo de nubes viaxeiras.

Veñen e van pralà, pracà, sumisas

as escumas do mar,

cubrindo coas súas rendas os rochedos.

Detrás do mar hai illas

de nomes iñorados

i areales segredos

brilando ao sol da tarde amortecida.

As illas da erba boa

e dos longos solsticios

con bosques transparentes de sargazos.

Busco as illas das albas perguiceiras,

illas das garzas e de néveda,

que non están nas cartas mariñeiras,

nin na rosa dos ventos.

Illas de mais alá dos solpores,

mais alá das mareas,

mais alá das búxolas

e inda mais alá dos sete mares.

Cando alcontre estas illas,

teréi topado, ao fin, a miña patria.

Vigo,1963

ILESA Basilio Losada

Je cherche les îles

qui sont de l’autre côté de la mer,

au-delà des fanaux

qui indiquent les routes

tranchants de lumière dans le noir.

Iles diaphanes

baignées de pluie

et de nacre bâties.

Eau vibratile

profonde comme un rêve

sous un ciel de nuages voyageurs.

Ils viennent et vont par ici, par là-bas, soumis

aux écumes de la mer,

recouvrant de leurs rênes les rochers.

Après la mer il y a des îles

aux noms ignorés

et des plages cachées

brillant au soleil d’accablante après midi.

Les îles d’herbe tendre

et de longs solstices

aux forêts transparentes de sargasses.

Je cherche des îles aux aubes nonchalantes,

des îles de hérons et de fleurs labiées

qui ne figurent pas sur les carte marines

ni sur la rose des vents.

Iles d’au-delà des crépuscules

d’au delà des marées

d’au-delà des boussoles

et de bien au-delà des sept mers

Quand je rencontrerai ces îles,

J’aurai touché, enfin, ma patrie.

Vigo, 1963

 

O ESTRANXEIRO (A Luis Soto)Dende esta inmensa orela, tan distante

do meu río natal, a patria asume

un perfil de mañá adolescente

nun ceo de mazás i amoras verdes.

Torres de vento,

inacesíbeles cumes, lentos bosques

de outono,onde a serán topenexa.

Un cerco de miradas testimuña

a matriz diferente,o canle alleo,

o distinto ronsel das búxolas.

Un mar de escuma abrolla na fenestra

i eu pregunto sin voz, patria lonxana

-calada nai de ensoños-cándo e como

resumiréi no peito a túa ausencia

coas palabras fermosas do meu pobo,

pra nomearte sombra agradecida,

doce panal de meles imposíbeles,

manadeiro de brétemas

e decirche esta anguria abandonada

i ensiñarche

as fondas cicatrices que me sulcan.

Delta do Orinoco, maio, 1968.

L’ETRANGER (A Luis Soto)Depuis cette immense rive, si distante

de mon fleuve natal, la patrie prend

un profil de matinée adolescente

dans un ciel de pommes et de mûres vertes.

Tours de vent,

inaccessibles sommets, lentes forêts

d”automne où la tombée du jour s’ensommeille.

Un cadrage des regards témoigne de

la matrice différente, du cours d’eau éloigné,

du sillage distinct des boussoles.

Une mer d’écume jaillit par la fenêtre

et je me demande sans voix, patrie lointaine

-muette mère des songes-quand et comment

je mettrai dans mon cœur ton absence

avec les beaux mots de mon peuple,

pour te nommer ombre reconnaissante,

doux rayons de miels impossibles,

berger des brumes,

et te dire cette angoisse abandonnée

et te montrer

les profondes cicatrices qui me couvrent.

Delta de l’Orénoque, Mai, 1968.